სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია.

1. ამირან აბაშიძე - კომისიის თავმჯდომარე.

2. ფატი ჭაღალიძე - კომისიის წევრი.

3. თენგიზ ივანაძე - კომისიის წევრი.

4. სოსლან ზოიძე - კომისიის წევრი.

5. ნოდარ ქარცივაძე - კომისიის წევრი.

6. ზურაბ ვაშაყვამძე - კომისიის წევრი.

7. გურამ ზოიძე - კომისიის წევრი.