შრომითი ხელშეკრულება

ოთარ ცინარიძე - სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში. 

გურამ აბაშიძე - მძღოლი.

ლეილა ჯოიძე - დამლაგებელი.