სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისია

1. გენად მიქელაძე - კომისიის თავმჯდომარე.

2. ამირან ბერიძე - კომისიის წევრი.

3. ემზარ ჯუმუშაძე - კომისიის წევრი.

4. სულიკო ბოლქვაძე - კომისიის წევრი.

5. მირზა თურმანიძე - კომისიის წევრი.