საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა და პრივატიზაციის გეგმა