მერის ბრძანებები

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ


შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


ბავშვთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახების მოწყვლადობის საკითხებზე მომუშავე
ადგილობრივი მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და ადგილობრივი მრჩეველთა საბჭოს სამუშაო ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და საბჭოს დებულების
დამტკიცების შესახებ

 


შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ


არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართის კანონიერ მოსარგებლეებზე უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ

 


შუახევის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების, სხვაგვარად განკარგვისა და სააუქციონო მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ

 

პირის შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ

 


საპატიო შუახეველის წოდებისა და სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის მუნიციპალური პრემიის მინიჭების საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ

 

შუახევის მუნიციპალიტეტში თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ

 

კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ